پاورپوینت داروهای ادرار آور

پاورپوینت داروهای ادرار آور

پاورپوینت داروهای ادرار آور

پاورپوینت داروهای ادرار آور

 

 

29اسلاید

 

این داروها با کاهش باز جذب آب و کلرور سدیم سبب دفع آنها از کلیه ها شده و میزان حجم ادرار را کاهش می دهند.

مهمترین اندیکاسیون های داروهای ادرار آور

کاهش ادم : در ادم میزان آب بین سلول ها افزایش می یابد و دفع سدیم به همراه آب سبب می شود که این آب بین سلولی به داخل عروق رفته و میزان ادم کاهش یابد